top of page

Obchodní podmínky

I.    Předmět úpravy

 1. Tyto Obchodní podmínky vydala společnost Coinwage s.r.o.se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ 118 33 866, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124939, která je provozovatelem služeb Coinwage prostřednictvím Webové aplikace.

 2. Provozovatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a v souladu s objednávkami k Obchodům Klienta, závaznými právními předpisy, pravidly a zvyklostmi domácích i zahraničních trhů s Virtuální měnou, bude vlastním jménem na účet Klienta tomuto poskytovat služby vedoucí k dosažení koupě či prodeji Virtuální měny.

 3. Provozovatel upozorňuje Klienta, že Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami a nejsou doposud regulovány právními předpisy a jsou spojena s riziky, která jsou popsány níže. 


II.    Vymezení některých pojmů

 1. Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta při zprostředkování Obchodů s Virtuální měnou. Obchodní podmínky mají povahu rámcové smlouvy, na jejímž základě se uzavírají jednotlivé Obchody.

 2. „Provozovatelem“ se rozumí Coinwage s.r.o.se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ 118 33 866.

 3. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, která je objednatelem a/nebo příjemcem jakékoliv služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Webové aplikace či jiným dohodnutým způsobem.

 4. „Kurz směny“ Směnný kurz platný k okamžiku doručení objednávky k Obchodu, za účelem nákupu Virtuální měny.

 5. „Virtuální měnou“ se rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, pokud se nejedná o cenný papír, investiční nástroj či FIAT měnu, či jinou platební jednotku podle ZPS, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta. Provozovatel upozorňuje Klienta, že Virtuální měna není FIAT měnou. Pro účely těchto Obchodních podmínek se za Virtuální měnu považuje Bitcoin a případně další virtuální měny stanovené Provozovatelem ve Webové aplikaci. 

 6. „FIAT měnou“ se rozumí měna s nuceným oběhem, tedy CZK a případně další měny stanovené Provozovatelem ve Webové aplikaci.

 7. „Smluvní stranou“ se rozumí Provozovatel anebo Klient, „Smluvními stranami“ se rozumí Provozovatel a Klient.

 8. „Směnný kurz“ je kurz uvedený ve Webové aplikaci k nákupu nebo prodeji Virtuální měny 

 9. „Obchodem“ se rozumí smlouva o nákupu nebo prodeji Virtuální měny podle aktuálního Směnného kurzu, uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím Webové aplikace.

 10. „Webovou aplikací“ se rozumí webové stránky provozované pod doménou https://www.coinwage.io/, na které je provozována webová aplikace, které slouží k informování o Směnných kurzech, uzavírání Obchodů, jejich vypořádání, evidenci Virtuální měny Klienta na Klientském účtu. Veškerá práva k Webovým aplikaci vykonává Provozovatel.

 11. „Primárním účtem“ se rozumí Provozovatelem ověřený bankovní účet vedený na jméno Klienta v CZK, který musí být registrovaným Klientem používán k zasílání finančních prostředků k jednorázovým Obchodům či přijímání finančních prostředků z Klientského účtu. 

 12. „Třetími stranami“ se rozumí zejména banky a burzy Virtuálních měn.

 13. „E-mailem Klienta“ se rozumí e-mailová adresa uvedená Klientem v registračním formuláři na Webových stránkách Provozovatele.

 14. „Klientským účtem“ je evidenční účet, přístupný přes Webovou aplikaci, který slouží k evidenci Virtuální měny Klienta.

 15. „Garantovanou pracovní dobou“ se rozumí doba v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 dle kalendáře České republiky.

 16. „GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 17. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 18. „ZAML“ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 19. „ZPS“ se rozumí zákon č. 370/2017 Sb., zákon o platebním styku.

 

III.    Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku práva a povinností Smluvních stran vzniklých při zprostředkování on-line bezhotovostních nákupech a prodejích Virtuální měny prostřednictvím Webové aplikace. Obchodní podmínky mají povahu smlouvy v textové podobě a splňují podmínku dle § 11 odst. 7, písm. d) ZAML. 

 2. Nedílnou součástí Obchodních podmínek je též Ceník. 

 3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každého sjednaného Obchodu. 

 4. Obchodní podmínky jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádaní všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Provozovatelem a Klientem. 

 5. Obchodní podmínky se vztahují rovněž na případy, či fyzická osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

 6. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat, a to především z důvodu změny právních předpisů, podmínek Třetích stran, z důvodu zavádění nových služeb a za účelem řádného poskytovaní služeb Provozovatele. Za změnu se nepovažuje oprava chyb.

 7. Provozovatel upozorní na změnu Obchodních podmínek Klienta ve Webové aplikaci, kde bude uveden text nových Obchodních podmínek, v časovém předstihu alespoň 15 dnů před nabytím účinnosti. Klient se zavazuje s novým zněním Obchodních podmínek seznámit. Pokud Klient se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo vypovědět smluvní vztah jimi založený do 15 dnů od sdělení informace o změně Obchodních podmínek na Webových stránkách. Pokud Klient smluvní vztah s ohledem na změny Obchodních podmínek nevypoví podle předchozí věty nebo přijímá-li nadále služby poskytované Provozovatelem, jsou změny účinné ke dni uvedenému v oznámení o změně Obchodních podmínek.


IV.    Rizika obchodování s Virtuálními měnami

 1. Při investování jsou přítomna zejména tato rizika: 
  a.    Tržní riziko je riziko změny ceny Virtuální měny. Vlivem tržních kurzových pohybů může hodnota Virtuální měny klesat, a to i ve velmi krátkém čase a není zaručena návratnost investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Na ztrátu má vliv i celkový objem zaplacených poplatků za zprostředkování Obchodů.
  b.    Měnové riziko představuje riziko změny směnných kurzů FIAT měn, ve kterých jsou Virtuální měny obchodovány, které může negativně působit na hodnotu Virtuální měny z pohledu klientovi domácí FIAT měny. 
  c.    Riziko likvidity představuje riziko dostupnosti, resp. prodejnosti Virtuální měny. Z toho důvodu může být obtížné koupit nebo prodat Virtuální měnu v souladu s parametry objednávky. U nelikvidních virtuálních měn je nutné počítat s rizikem, že kurz bude nízkou likviditou negativně ovlivněn nebo že danou Virtuální měnu nebude možné prodat či koupit. 
  d.    Kreditní riziko je riziko úpadku Provozovatele či Třetích stran, spojených se zprostředkováním Obchodů s Virtuální měnou. V případě úpadku Provozovatele či Třetích stran neexistují pro Klienty žádné garanční systémy. Klient bere na vědomí, že za účelem zprostředkování Obchodu Provozovatel převádí transakční plnění Klienta na tržní místa Třetích stran, kde dochází ke směně Virtuálních měn i FIAT měn. Aktiva Klienta zůstávají po uskutečnění Obchodu na účtech spravovaných těmito Třetími stranami a v případě jejich úpadku se mohou stát pro Klienty nedostupná. Provozovatel nenese odpovědnost za rizika plynoucí z případného neplnění závazků Třetích stran. V této souvislosti Provozovatel doporučuje Klientům vždy převést Virtuální měny do vlastních elektronických peněženek Klienta, tyto mít fyzicky oddělené od sítě internet (off-line) a Klient toto doporučení bere na vědomí.
  e.    Operační riziko spočívá v neočekávaných selháních tržní infrastruktury (vyšší moc) při obchodování s Virtuální měnou, zejména ve včasném nebo řádném vypořádání uzavřených Obchodů. 
  f.    Bezpečnostní riziko spočívá v riziku selhání informačních systémů, napadení těchto systémů, odcizení a zneužití přihlašovacích údajů Klienta, ztrátě dat, nosiče dat nebo ověřovacího zařízení, či defraudaci Virtuálních a FIAT měn na účtech u Třetích stran či Provozovatele. V této souvislosti Provozovatel doporučuje Klientům užití unikátního, dostatečně silného přihlašovacího hesla a dvoufázové zabezpečení účtu, dále vždy převést Virtuální měny do elektronických peněženek Klienta, tyto mít fyzicky oddělené od sítě internet (off-line). Klient tato doporučení bere na vědomí.
  g.    Právní riziko. Virtuální měna není v České republice FIAT měnou podle ZPS a není doposud regulován její oběh a transakce s ní, vyjma regulace dle ZAML. Obchodování s Virtuální měnou nepodléhá povolení, regulaci ani dohledu České národní banky či jiného regulátora v oblasti finančního trhu. Toto se však může změnit, což může vést k omezení obchodování s Virtuální měnou, či zavedením nových pravidel.
  h.    Daňové riziko souvisí s daňovými povinnostmi Klienta. V případě kladných výnosů z obchodů s Virtuálními aktivy zpravidla vzniká Klientovi povinnost zaplatit daň z příjmů, pokud se nejedná o osvobozené příjmy dle zákona. Provozovatel za Klienta nestrhává a neodvádí žádné daně, tato povinnost zcela leží na Klientovi. 
  i.    Nespecifikovaná rizika. Klient bere na vědomí, že celé odvětví Virtuálních měn je dosud ve vývoji, mění se, není dlouhodobě ověřené, a tudíž nese značná další rizika, na které nelze předem upozornit.

 2. Klient akceptací Obchodních podmínek prohlašuje, že se seznámil se zde uvedenými riziky a že si plně uvědomuje veškerá rizika spojená s nákupem, prodejem a držením Virtuálních měn, uvedených výše. 


V.    Identifikace a kontrola Klienta

 1. Provozovatel je při poskytování služeb s Virtuálními měnami povinnou osobou dle ZAML. V této souvislosti Provozovatel při své činnosti plní zákonné povinnosti spočívající zejména v identifikaci a kontrole Klienta.  

 2. Provozovatel je povinen vyžadovat od Klienta informace specifikované v ZAML a mj. je Klient povinen na výzvu Provozovatele poskytnout součinnost k identifikaci a prokázat zdroj příjmů použitých k Obchodům. Neposkytnutí požadovaných informací může vést k neuzavření smluvního vztahu či Obchodu, nebo k ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele.

 3. Klient akceptací Obchodních podmínek a uzavřením každého Obchodu prohlašuje, že je majitelem peněžních prostředků či Virtuální měny, které budou použity k poskytnutí služby, peněžní prostředky či Virtuální měna nepocházejí z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy a poskytování služeb nebude využito k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu.


VI.    Registrace Klienta

 1. Klient může provést Obchod s Virtuální měnou bez registrace nebo s registrací. 

 2. Klient může provést Obchod za účelem prodeje Virtuální měny a využívat službu Coinwage pouze s registrací.

 3. Objednání a následné provedení Obchodu za účelem nákupu Virtuální měny bez registrace je možné maximálně do výše ekvivalentu 1 000 EUR (cca 25 000 Kč). 

 4. Dosáhne-li souhrn hodnot nákupních Obchodů ekvivalentu 1.000 EUR, je Klient oprávněn provést další Obchod za účelem nákupu Virtuální měny pouze s registrací, tedy uzavřením smluvního vztahu akceptací Obchodních podmínek, provedením identifikace a splněním dalších podmínek Provozovatele. 

 5. Při registraci Klient, za účelem identifikace Klienta a uzavření smluvního vztahu s Provozovatelem, vyplní požadované údaje do registračního formuláře ve Webové aplikaci a:
  a.    předloží fotokopie dvou průkazů totožnosti obsahujících úředně potvrzené identifikační údaje Klienta, zejména jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození (OP, cestovní pas, řidičský průkaz apod.);
  b.    vyplní registrační dotazník;
  c.    akceptuje Obchodní podmínky.
  Výše uvedené dokumenty pod písm. a. a b. poskytne Klient v elektronické podobě ve formě kvalitní, čitelné a barevné fotokopie (skenu).

 6. Registrace je dokončena poté, co bankovní účet vedený na jméno Klienta se stane Primárním účtem.

 7. Bankovní účet vedený na jméno Klienta se stane Primárním účtem:
  a.    po přijetí první platby za objednávku Obchodu za účelem nákupu Virtuální měny,
  b.    po přijetí ve ověřovací platby ve výši 1,- Kč na účet Provozovatele, kterou Provozovatel zašle zpět na Primární účet Klienta nejpozději následující kalendářní den od přijetí platby
  pokud z identifikace odesílatele platby vyplývá, že je účet veden na jméno Klienta

 8. Klient bere na vědomí, že v průběhu registrace Klienta u Provozovatele může proběhnout i telefonický hovor či elektronická komunikace za účelem ověření poskytnutých identifikačních údajů.

 9. Shledá-li Provozovatel v registraci provedené Klientem jakékoliv nedostatky, je oprávněn požádat Klienta o jejich neprodlené odstranění, a to i opakovaně, dokud nebude registrace a identifikace Klienta odpovídat právním předpisům. Dokončením registrace dochází k uzavření smluvního vztahu.

 10. Klient je povinen Provozovateli oznámit jakoukoliv změnu identifikačních osobních údajů a údajů v registračním dotazníku. 

 11. Klient je povinen Provozovateli neprodleně oznámit skutečnost, že se stal politicky exponovanou osobou dle ZAML.

 12. Provozovatel může zablokovat Klientský účet na nezbytnou dobu anebo jej zrušit, a to zejména v těchto případech:
  a.    Klient řádně nedokončil registraci nebo nepotvrdil poskytnuté údaje způsobem požadovaným Provozovatelem;
  b.    Klient déle než 12 měsíců nevyužívá služby Provozovatele;
  c.    Klient poruší povinnosti dle Obchodních podmínek nebo právních předpisů;
  d.    Provozovatel zaznamená pokus o získání neoprávněného přístupu ke Klientskému účtu (napadení či prolomení přístupu k účtu) anebo jinou neobvyklou aktivitu;
  e.    v případě nezbytné údržby technické infrastruktury Provozovatele či jiných obdobných úprav či aktualizací;
  f.    uloží-li to rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného orgánu;
  g.    stanoví-li tak právní předpisy,
  h.    vypoví-li Provozovatel smlouvu.

 13. V případě, že Klient zjistí jakékoliv pokusy o neoprávněný přístup k jeho Klientského účtu, např. zneužití přístupových údajů a hesla, je povinen bezodkladně o tom telefonicky či e-mailem vyrozumět Provozovatele. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením smluvního vztahu. 


VII.    Uzavření Obchodu

 1. Veškeré kurzy Virtuálních měn umístěné ve Webové aplikaci se považují výhradně za výzvu k podávání nabídek. Veškeré objednávky Klientů se považují výhradně za návrh na uzavření smlouvy.  Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s Klientem Obchod na základě své nabídky zveřejněné ve Webové aplikaci, ani na základě Klientovy objednávky (pokynu).

 2. Klient zadá objednávku k Obchodu tak, že vyplní objednávkový formulář dostupný ve Webové aplikaci a poskytne plnění k zadané objednávce nebo zašle FIAT měnu na účet Provozovatele dle platebních instrukcí uvedených ve Webové aplikaci . Klient odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v objednávce Obchodu. Provozovatel má za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé z důvodu jakýchkoliv chyb a nedostatků v poskytnutých údajích. 

 3. Klient bere na vědomí, že může přechodně či trvale dojít k přerušení přijímání objednávek k Obchodům, což je zpravidla zapříčiněno Třetími stranami.

 4. Provozovatel je oprávněn si od Klienta vyžádat poskytnutí dodatečných informací k jeho objednávce, a to zejména v rozsahu stanoveném ZAML. V takovémto případě může být plnění objednávky Provozovatelem pozastaveno do okamžiku obdržení úplných informací od Klienta. Neposkytnutí vyžádaných informací nebo jejich neposkytnutí v nedostatečném rozsahu může být pro Provozovatele důvodem k odmítnutí objednávky či zrušení uzavřeného Obchodu a ukončení smluvního vztahu. Informace bude Provozovatelem Klientovi sdělena prostřednictvím Webové aplikace. 

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo zrušit přijatou objednávku bez udání důvodů. V takovém případě bude plnění uhrazené Klientem k vypořádání Obchodu vráceno na platební účet, ze kterého bylo přijato. K tomu může dojít pouze ve výjimečných případech, přičemž tak Provozovatel může učinit nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky v Garantované pracovní době.

 6. Provozovatel je oprávněn s Klientem neuzavřít Obchod, zejména pokud by to mohlo být v rozporu s právními předpisy. 

 7. K vypořádání Obchodu z nákupní objednávky Virtuální měny dojde tak, že na Klientský účet je Klientovi připsána Virtuální měna. K vypořádání Obchodu z prodejní objednávky Virtuální měny dochází tak, že z Klientského účtu je odepsána Virtuální měna a FIAT měna je odeslána na Primární účet.

 8. Registrovaný Klient smí zasílat FIAT měnu na účet Provozovatele k provedení Jednorázového nákupu Virtuální měny pouze na Primární účet. Po uskutečnění Obchodu za účelem prodeje Virtuální měny bude FIAT měna odeslána pouze na Primární účet Klienta.

 9. Klient má možnost si v objednávce zvolit, že k vypořádání Obchodu z nákupní objednávky Virtuální měny dojde místo připsání Virtuální měny na Klientský účet, k odeslání Virtuální měny na vlastní elektronickou peněženku Klienta.


 

VIII.    Služby Provozovatele spojené nákupem Virtuální měny
A.    Služba Coinwage

 1. Služba Coinwage slouží k pravidelnému nákupu Virtuální měny, kdy jednotlivé platby mohou být ve výši od 100,- Kč do 20 000,- Kč a maximální měsíční výši 250 000,- Kč. 

 2. Klient smí využít službu Coinwage až po dokončení registrace.

 3. Klient bude zasílat FIAT měnu určenou k nákupu Virtuální měny službou Coinwage dle platebních instrukcí dostupných ve Webové aplikaci primárně z Primárního účtu. Klient smí zaslat z FIAT měnu určenou k nákupu z jiného než Primárního účtu pouze 1x za kalendářní měsíc. 

 4. Připsáním částky na účet Provozovatele je dán Klientem pokyn Provozovateli k nákupu Virtuální měny ve výši odpovídající zaslané FIAT měny. 

 5. Pokud je částka přijatá na účet Provozovatele ve výši do 200,- Kč včetně je Virtuální měna nakoupena jednorázově za Směnný kurz aktuální v okamžiku, kdy byla FIAT měna připsána na účet Provozovatele. 

 6. Pokud částka přijatá na účet Provozovatele přesahuje 200,- Kč je Virtuální měna nakupována postupně v průběhu téhož kalendářního dne, kdy byla FIAT měna připsána na účet Provozovatele. Počet jednotlivých nákupů, jejich výše i okamžik nákupů Virtuální měny je na uvážení Provozovatele.

 7. Za poskytování služby Coinwage si Provozovatel účtuje poplatek dle Ceníku z každé přijaté částky FIAT měny ke směně. Poplatek je stržen z přijaté částky před provedením nákupu Virtuální měny. 

B.    Jednorázový nákup Virtuální měny

 1. Klient má možnost objednat Obchod za účelem nákupu Virtuální měny s „Pevným kurzem“ nebo s „Aktuálním kurzem“

 2. Pokud klient zvolí variantu nákupu Virtuální měny s „Aktuálním kurzem“ jsou klientovi zaslány platební instrukce obsahující číslo bankovního účtu Provozovatele, variabilní symbol, specifický symbol a částka k úhradě. Virtuální měna je nakoupena neprodleně poté co byla FIAT měna připsána na účet Provozovatele dle platebních instrukcí, a to se Směnným kurzem, který je v okamžik vypořádání Obchodu uváděn Provozovatelem ve Webové aplikaci.

 3. Klient bere na vědomí, že pokud zvolí variantu s „Aktuálním kurzem“ je vysoce pravděpodobné, že Směnný kurz bude odlišný v okamžiku podání objednávky Obchodu za účelem nákupu Virtuální měny, v okamžiku odeslání Fiat měny na účet Provozovatele a okamžiku vypořádání Obchodu.

 4. Pokud klient zvolí variantu nákupu Virtuální měny s „Pevným kurzem“ je Klientovi zaslána nabídka ke směně obsahující číslo bankovního účtu Provozovatele, variabilní symbol, specifický symbol, množství nakupovaného Virtuálního aktiva a Kurz směny.

 5. Pokud Směnný kurz k okamžiku přijetí platby na bankovní účet Provozovatele bude vyšší, než Kurz směny bude Provozovatelem zaslána Klientovi nová nabídka ke směně obsahující nový Kurz směny. Pokud klient neprojeví souhlas do 2 dnů od zaslání nové nabídky ke směně, má se za to, že došlo ke zrušení objednávky Obchodu. 

 6. Při zrušení objednávky Obchodu Provozovatele zašle FIAT měnu na platební účet, ze kterého byla přijata.

 

IX.    Obchod za účelem prodeje Virtuální měny

 1. Objednávku Obchodu za účelem prodeje Virtuální měny smí provést pouze Klient s registrací. 

 2. Klient smí objednat prodej Virtuální měny pouze do výše Virtuální měny na Klientském účtu poníženou o poplatek dle čl. IX odst. 5. 

 3. Při vkladu Virtuální měny na Klientský účet, je Klient povinen ji odeslat na adresu elektronické peněženky sdělenou Provozovatelem, v opačném případě nebude vkládaná částka Virtuální měny na Klientský účet připsána. V případě zadání chybných nebo neúplných (např. neuvedení MEMO/TAGU pokud je vyžadován) údajů Provozovatel nemůže Virtuální měnu na Klientský účet připsat a nezaručuje Klientovi možnost vrácení chybně odeslané Virtuální měny a neodpovídá za škodu Klientovi takto vzniklou. 

 4. Provozovatel potvrdí Klientovi připsání vkladu Virtuální měny na Klientský účet informací ve Webové aplikaci a zprávou zaslanou na e-mail Klienta.

 5. Před prodejem Virtuální měny z Klientského účtu je stržen poplatek ve výši dle Ceníku z objednávky prodeje Virtuální měny. 

 6. Prodej Virtuální měny je realizován se Směnným kurzem. 


X.    Směnné kurzy

 1. Směnný kurz Virtuální měny uvedené ve Webové aplikaci Provozovatel průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj tržních podmínek u Třetích stran a dalších cenových vlivů.

 2. Provozovatel negarantuje nepřetržité zobrazení indikativního Směnného kurzu Virtuální měny.

 3. Kurzy jsou platné po dobu jejich zobrazení ve Webové aplikaci a Provozovatel je oprávněn je průběžně měnit. 


XI.    Výběr Virtuální měny

 1. Klient je oprávněn podat prostřednictvím Webové aplikace žádost o převod Virtuální měny z Klientského účtu do jeho elektronické peněženky. 

 2. Při výběru Virtuální měny z Klientského účtu do elektronické peněženky Klienta bude Klientovi účtován transakční poplatek dle ceníku. Na výši tohoto poplatku bude Klient upozorněn prostřednictvím Webové aplikace. Tento transakční poplatek bude odečten z převáděné Virtuální měny. 

 3. Klient bere na vědomí, že výběr Virtuální měny může být ve výjimečných případech pozastaven na nezbytně dlouhou dobu, z důvodů odstávky Třetích stran či jiných technických nebo konfiguračních důvodů, které mohou být způsobeny specifiky Virtuálních měn.


XII.    Odstoupení od Obchodu

 1. Klient nemůže odstoupit od uzavřeného Obchodu (smlouvy) na základě ustanovení § 1837 písm. b) Občanského zákoníku, protože předmětem Obchodu je dodání Virtuální měny, jejíž ceny závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

 2. Ustanovením čl. XII odst. 1 není dotčeno právo Klienta na odstoupení od Obchodu, v případě že ze strany Provozovatele nedojde k plnění dle uzavřeného Obchodu, dojde jen k plnění částečnému nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek, anebo v dalších případech uvedených v Obchodních podmínkách.

 3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Obchodu bez udání důvodu kdykoliv až do okamžiku, než je předmět Obchodu dodán Klientovi, a to zejména:
  a.    z důvodů nenadálých změn okolností (kurzových pohybů), na základě § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku;
  b.    z důvodu nemožnosti splnit svůj závazek vůči Klientovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení dodávky elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu, přerušení provozu burzy Virtuální měny anebo v případě zásahu vyšší moci;
  c.    z důvodů podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu ZAML;
  d.   z důvodů zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání Klienta, administrativního zatěžování mnohonásobnými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.;

 4. V případě odstoupení od Obchodu dle čl. XII. odst. 2 nebo odst. 3 Obchodních podmínek se Obchod od počátku ruší. Náklady spojené s navrácením předmětu Obchodu (zejména převodní poplatky) nese v případě odstoupení od Smlouvy dle čl. XII. odst. 3 písm. c. až d. Klient, v případě odstoupení od Smlouvy dle čl. XII. odst. 2, odst. 3 písm. a. a b. Provozovatel. 

 5. V případě odstoupení od Obchodu je FIAT měna klientovi zaslána Primární účet. Virtuální měna, která měla být použita k realizaci Obchodu zůstává na Klientském účtu. 


XIII.    Reklamace

 1. Reklamace probíhají dle platných právních předpisů.

 2. Klient je oprávněn reklamovat neprovedení Obchodu Provozovatelem nebo chybné vypořádání Obchodu nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky k Obchodu ve Webové aplikaci. Pokud Klient nepodá do 30 dnů reklamaci k uzavřenému Obchodu, má Provozovatel zato, že Obchod proběh v souladu s objednávkou a na pozdější reklamace nemusí brát zřetel.

 3. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit a odpovědět na ni, do 30 dnů od jejího obdržení.

 4. Klient je oprávněn reklamovat neprovedení převodu Virtuální měny, a to nejpozději do 90 dnů od vložení příkazu k převodu Virtuální měny do Webové aplikace.  Pokud Klient nepodá do 90 dnů reklamaci k převodu Virtuální měny, má Provozovatel zato, že převod proběhl v souladu s instrukcí a na pozdější reklamace nemusí brát zřetel.

XIV.    Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Provozovatel negarantuje Klientovi uskutečnění jakéhokoliv Obchodu ani jeho zrušení.

 2. Převádění Virtuálních měn do elektronických peněženek se řídí pravidly trhů Třetích stran. 

 3. Klient bere na vědomí, že trhy virtuálních měn jsou dosud v rozvoji a může docházet k časovým prodlevám i v rámci několika hodin až dnů.

 4. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu či škodu, ztráty zisku, příjmů z podnikání, dat ani nepřímé nebo následné ztráty způsobené:

a.    poklesem nebo výkyvem kurzu Virtuálních měn nebo v důsledku dalších rizik na straně Klienta vyplývajících z charakteru Virtuálních měn a obchodování s nimi;

b.    snížením či ztrátou důvěryhodnosti, anonymity či jiné pro Klienta důležité vlastnosti Virtuální měny;

c.    v důsledku legislativních či daňových změn nebo jiných nepředvídatelných událostí ovlivňujících nebo zakazujících obchodování s Virtuálními měnami, včetně vyšší moci;

d.    v důsledku rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného orgánu;

e.    v důsledku porušení povinností Klienta stanovené právními předpisy nebo těmito Obchodními podmínkami;

f.    v důsledku nedbalosti Klienta či třetí osoby anebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, Obchodními podmínkami a sjednanými Obchody;

g.    uvedením chybného účtu elektronické peněženky či bankovního účtu anebo ztrátou, odcizením či zneužitím přístupového hesla k e-mailové adrese, elektronické peněžence, bankovnímu účtu Klienta či Klientskému účtu. (přístupové údaje);

h.    přechodného či dlouhodobého přerušení obchodování Virtuální měny. 

i.    v důsledku výpadku sítě internet;

j.    úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Webové aplikace;

k.    nezákonným zneužitím Webové aplikace;    

l.    počítačovými viry;

m.    kybernetickými útoky;

n.    jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo vůli Provozovatele (vyšší moc);

o.    ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Virtuální měny, případně dalších služeb;

p.    přerušením provozu Webové aplikace Provozovatelem nebo jejich ukončením;

q.    selháním, přerušením nebo nedostupností jakéhokoliv komunikačního kanálu mezi Klientem a Provozovatelem 

r.    neautorizovaným vstupem, zneužitím, ztrátou dat nebo manipulací s daty při přenosu dat či jiné komunikaci na straně Klienta. 


XV.    Další práva a povinnosti

 1. Provozovatel je povinen evidovat svěřený majetek Klienta vždy odděleně od svého majetku. 

 2. Pokud klient uchovává Virtuální měnu na Klientském účtu po dobu delší, jak 365 dní, je mu za tuto službu účtován poplatek ve výši dle ceníku. 

 3. Klient nalezne veškeré informace o svém majetku vedeném u Provozovatele ve Webové aplikaci na svém Klientském účtu.

 4. Klient akceptací Obchodních podmínek souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při veškeré vzájemné komunikaci s Provozovatelem. Komunikačními prostředky na dálku se rozumí zejména elektronická komunikace prostřednictvím Webové aplikace, E-mailu Klienta a telefonické komunikace.

 5. Klient není oprávněn sdělit přístupové heslo do Webové aplikace jiné osobě a dále je povinen chránit přístupové heslo do Webové aplikace a mobilní zařízení používané pro dvoufázovému ověření před zneužitím jinými osobami.

 6. Klient je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě k podávání objednávek k Obchodům či k výběru aktiv z Klientského účtu. Tato plná moc musí být opatřena ověřeným podpisem a doručena na adresu sídla Provozovatele. 

 7. Klient bere na vědomí, že v případě různých transformací Virtuálních měn, případně různých akcí v připisování tokenů či coinů na základě držení Virtuální měny, není Provozovatel povinen připsat Klientovi nově vzniklé prostředky. Klient má vždy právo převést Virtuální měnu do své vlastní elektronické peněženky a uplatnit tato práva. V této souvislosti se předpokládá aktivní monitoring a činnost Klienta.

 8. Provozovatel vyřizuje objednávky k Obchodům, emailovou korespondenci, telefonní dotazy a provádí další činnosti pouze v Garantované provozní době. Klienti mohou podávat své objednávky či emailové dotazy i mimo Garantovanou pracovní dobu, avšak provedení úkonů ze strany Provozovatele i když vyvíjí úsilí je vyřídit, je plně zajištěno pouze v Garantované pracovní době.


XVI.    Zrušení Klientského účtu

 1. Klientský účet je otevřen na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv písemně zažádat o zrušení Klientského účtu. Ke zrušení Klientského účtu dojde 30 dní po doručení písemné výpovědi Provozovateli. 

 2. Provozovatel může zrušit Klientský účet zejména z důvodů uvedených v čl. VI odst. 10 Obchodních podmínek. Ke zrušení účtu dojde 30 dní po odeslání písemného oznámení o záměru zrušit Klientský účet. 

 3. Klient může v průběhu 30 dní před zrušením účtu provést pouze objednávku Obchodu za účelem prodeje Virtuální měny. 

 4. Pokud Klient v době před zrušením účtu nepřevede Virtuální měnu z Klientského účtu do vlastní elektronické peněženky ani nezadá objednávku k Obchodu za účelem prodeje Virtuální měny, bude veškerá případná Virtuální měna na Klientského účtu k poslednímu pracovnímu dni před zrušením Klientského účtu Provozovatelem prodána za aktuální kurz v okamžik prodeje Virtuální měny. FIAT měna z takového Obchodu bude převedena na Primární účet Klienta.

 5. Zrušením Klientského účtu zaniká smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem.


XVII.    Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel při ochraně osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, postupuje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR.

 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Klienta poskytnuté v rámci registrace, identifikace a kontroly klienta a při plnění svých povinností v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

 3. Všechny osobní údaje jsou zpracovávaný výhradně pro účely realizace Obchodů a v návaznosti na povinnosti stanovené právními předpisy.

 4. Provozovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu smluvního vztahu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

 5. Podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Dokument je k dispozici na Webových stránkách. 

 6. Klient bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje požívají ochrany šifrování, které odpovídá standardům ochrany osobních údajů.

 7. Provozovatel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.


XVIII.    Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění Klienta. Klient bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky produktů a služeb.

 2. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení Obchodních podmínek ze strany Klienta je Provozovatel oprávněn omezit rozsah plnění poskytovaných Klientovi.

 3. V případě závažného nebo opakovaného podstatného porušení Obchodních podmínek ze strany Klienta je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi přístup k poskytovaným službám a vypovědět smlouvu.

 4. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky. Provozovatel upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

 5. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami (smlouvou) a používáním Webové aplikace se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

 6. Klient prohlašuje, že před započetím využívání služeb Provozovatele a jeho Webové aplikace důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem, což potvrzuje jejich akceptací.

 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2023

Ceník

Poplatek za službu Coinwage: 0,99% z přijaté částky    
Poplatek za ověření Primárního účtu pomocí korunové platby: ZDARMA

Poplatek za prodej Virtuální měny: 0,99 % z prodávané Virtuální měny

Poplatek za uchovávání Virtuální měny na Klientském účtu: 0 % p. m. z uchovávané Virtuální měny

bottom of page